GMINNA RADA SPORTU

GMINA GIETRZWAŁD

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności

    Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

    1) Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

    2) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

    3) Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
    W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

    1) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu

    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

    2) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu

    3) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

    4) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
    W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   

*   *  od maja 2017  STRONA NIE JEST AKTUALIZOWANA   *   *

odwiedź nas na FB

Regulamin GRS

REGULAMIN DZIAŁANIA
GMINNEJ RADY SPORTU

§ 1.

Regulamin działania Gminnej Rady Sportu określa skład Rady, jej zadania, tryb pracy oraz sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania rozstrzygnięć.

§ 2.

Gminna Rada Sportu, zwana dalej Radą, jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sportu w gminie Gietrzwałd.

§ 3.

Do zadań Rady należy: 

1. Opiniowanie:

a) strategii rozwoju gminy w zakresie kultury fizycznej,

b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, 

c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu, 

d) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, 

e) projektów programów współpracy gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

2. Współudział w opracowywaniu krótkofalowych i długofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Gietrzwałd. 

3. Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie sportu i rekreacji ruchowej. 

4. Współpraca z Radą Gminy Gietrzwałd, poprzez poszczególne Komisje, w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej i sportu. 

5. Współtworzenie gminnego kalendarza imprez.

6. Rada opracowuje na każdy rok swojej działalności roczny plan pracy.

§ 4.

1. Rada składa się z:

a) Przewodniczącego,

b) Zastępcy przewodniczącego,

c) Sekretarza,

d) Członków.

2. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący lub z jego upoważnienia inny członek Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w kwartale.

§ 5.

1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje wójt gminy Gietrzwałd w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej powołania.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

3. Wybór osób na funkcje określone w ust. 2 następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 6.

1. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) Wójta gminy Gietrzwałd,

b) Przewodniczącego Rady Gminy Gietrzwałd,

c) Członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

2. Jeżeli przewodniczący Rady nie zwoła posiedzenia ani nie upoważni do tego innego członka Rady, posiedzenie Rady zwołuje wójt gminy Gietrzwałd i do prowadzenia obrad wyznacza jednego z członków Rady.

§ 7.

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom Rady na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia.

2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

 

§ 8.

1. Obrady Rady prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony członek Rady lub w przypadku określonym w § 6 ust. 2 wskazany przez wójta gminy Gietrzwałd członek.

2. Obrady posiedzenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa Rady, w tym przewodniczący lub osoba upoważniona przez niego, lub w przypadku określonym w § 6 ust. 2 wskazany przez wójta gminy Gietrzwałd członek.

3. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Rady z głosem doradczym inne osoby, w szczególności spośród osób posiadających wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie, przedstawicieli zainteresowanych instytucji oraz organizacji pozarządowych, a także pracowników merytorycznych Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W posiedzeniach Rady ma prawo brać udział wójt gminy Gietrzwałd.

4. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad. Porządek obrad oraz zakres opracowań do opiniowanego tematu ustala przewodniczący Rady.

5. Rada może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.

§ 9.

1. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.

2. Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał.

6. Uchwały podlegają wpisowi do protokołu.

7. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem.

§ 10.

1. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół. Protokół sporządza sekretarz Rady, a w razie jego nieobecności osoba wybrana przez Radę do protokołowania, a podpisuje osoba przewodnicząca obradom i sporządzająca protokół.

2. Do protokołu załącza się listę obecności członków i innych osób uczestniczących w posiedzeniu.

3. Protokół powinien odzwierciedlać przebieg realizacji porządku obrad, treść podjętych uchwał oraz wyniki głosowania nad podjętymi uchwałami.

4. Protokół z posiedzenia Rady przedkładany jest wójtowi gminy Gietrzwałd.

§ 11.

Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Urząd Gminy w Gietrzwałdzie.